Napisz swoją złotą radę dla młodego, czy też początkującego podróżnika i wygraj 1 z 2 zestawów: książka „Świat na celowniku” Navala, której wydawcą jest Wydawnictwo Bellona oraz butelkę i czapeczkę marki Helikon-Tex.

Odwiedź stronę sponsora: https://www.bellona.pl/

Konkurs Navalaj podróżniczymi radami i wygraj książkę i gadżety

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygraną?

  1. Dołącz do grupy „Kreatywni w podróży” na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/264729708405263
  2. Dodaj komentarz pod postem konkursowym na grupie opisując w nim swoją złotą radę dla początkującego podróżnika.

 

Nagroda:

2 x zestaw: książka „Świat na celowniku” Navala oraz gadżety marki Helikon-Tex: butelka Tritan 1l i czapeczka z daszkiem.

 

Czas trwania konkursu:

Do 31 lipca 2021 roku.

 

Zwycięzca:

Zostali wskazani w poście konkursowym na grupie Facebookowej „Kreatywni w podróży”.


Zobacz też: konkurs „Powody do podróżowania na celowniku”, weź w nim udział, aby mieć jeszcze jedną szansę na wygranie książki „Świat na celowniku”.


Regulamin

Konkursu kreatywnego „Navalaj podróżniczymi radami!”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Navalaj podróżniczymi radami!”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest blog Merwinski.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Sponsorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Bellona.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 lipca 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku za pośrednictwem serwisu Facebooka dostępnego pod adresem www.facebook.com.

§2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:

  • dołączenie do grupy „Kreatywni w podróży” na Facebooku, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/groups/264729708405263
  • dodanie pod postem konkursowym na grupie komentarza będącego odpowiedzią na zadane w poście pytanie

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez opublikowanie koementarza na grupie „Kreatywni w podróży” dostępnej w serwisie Facebook. Komentarz powinien być umieszczony pod postem konkursowym i odpowiadać na zawarte w nim pytanie.

2. Komentarz należy opublikować na grupie „Kreatywni w podróży” między 20 lipca 2021 roku a 31 lipca 2021 roku włącznie. Komentarze, które zostaną opublikowane poza terminem określonym powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać Organizator konkursu. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedź zdaniem Blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe, takie jak:

  • nawiązanie do tematyki grupy
  • merytoryczność odpowiedzi
  • kreatywność odpowiedzi

§4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są 2 zestawy, każdy składający się z: książki „Świat na celowniku”, które autorem jest Naval, a wydawcą i sponsorem jest Wydawnictwo Bellona oraz Butelka Tritan 1l i czapeczka z daszkiem Trucker Logo marki Helikon-Tex. Wartość każdego zestawu nagród to 138,70 zł.

2. Zwycięzców w konkursie będzie 2 (dwóch), każdy otrzyma po 1 zestawie nagród wymienionych w §4 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem serwisu Facebook.

3. Nagroda, o której mowa w ust. 1. zostanie przekazana osobie nagrodzonej przez Sponsora za pośrednictwem poczty na adres znajdujący się na terenie Polski, a wskazany przez laureata konkursu w terminie do 30 dni od daty przesłania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email).

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (otrzymania maila od Organizatora informującego o wygranej), jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera lub zostanie przekazana na poczet nagrody w kolejnym konkursie.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

7. Nagroda zwolniona jest z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 6.2.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu wedle własnego uznania.

§5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.