Dołącz do grupy Facebookowej „Kreatywni w podróży”, napisz w jaki sposób dbasz o bezpieczeństwo w podróży i dodaj hashtag #BezpieczeństwoWPodróży, aby mieć szansę na wygranie 1 z 3 książek.

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygraną?

  1. Dołącz do grupy „Kreatywni w podróży” na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/264729708405263
  2. Dodaj post na grupie z #BezpieczeństwoWPodróży i napisz, w jaki sposób Ty dbasz o bezpieczeństwo w trakcie podróży.

 

Nagrody:

3 x książka „Snajper wchodzi pierwszy” Przemysława Wójtowicza.

 

Czas trwania konkursu:

Do 31 sierpnia 2021 roku.

 

Zwycięzcy:

[zostaną wybrani po zakończeniu konkursu]


Regulamin

Konkursu kreatywnego „Bezpieczeństwo w podróży”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Bezpieczeństwo w podróży”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest blog Merwinski.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 26 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku za pośrednictwem serwisu Facebooka dostępnego pod adresem www.facebook.com.

§2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:

  • dołączenie do grupy „Kreatywni w podróży” na Facebooku, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/groups/264729708405263
  • dodanie pod postem konkursowym na grupie komentarza będącego odpowiedzią na zadane w poście pytanie

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez opublikowanie koementarza pod stroną o nazwie „Tomasz Merwiński”, a dostępną w serwisie Facebook. Komentarz powinien być umieszczony pod postem konkursowym i odpowiadać na zawarte w nim pytanie.

2. Komentarz należy opublikować między 26 sierpnia 2021 roku a 31 sierpnia 2021 roku włącznie. Komentarze, które zostaną opublikowane poza terminem określonym powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać Organizator konkursu. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedź zdaniem Blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe, takie jak:

  • nawiązanie do tematyki konkursu
  • merytoryczność odpowiedzi
  • kreatywność odpowiedzi

§4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są 3 książki „Snajper wchodzi pierwszy”. Wartość każdej z nagród to 44,99 zł.

2. Zwycięzców w konkursie będzie 3 (trzech), każdy otrzyma po 1 nagrodzie wymienionej w §4 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem serwisu Facebook.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną przekazane nagrodzonym przez Sponsora za pośrednictwem poczty na adres znajdujący się na terenie Polski, a wskazany przez każdego laureata konkursu w terminie do 30 dni od daty przesłania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email).

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (otrzymania maila od Organizatora informującego o wygranej), jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera lub zostanie przekazana na poczet nagrody w kolejnym konkursie.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

7. Nagroda zwolniona jest z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 6.2.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu wedle własnego uznania.

§5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.