blog z pasją pisany: podróże, marketing, historia

Konkurs „Surwiwal w podróży” [zakończony]

Podziel się swoim pomysłem lub doświadczeniem łączącym w sobie elementy podróży z kreatywnością lub umiejętnościami sztuki przetrwania i wygraj książkę o surwiwalu lub bransoletkę surwiwalową.

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygraną?

 1. Dołącz do grupy „Kreatywni w podróży” na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/264729708405263
 2. Dodaj na grupie posta z hashtagiem #SurwiwalWPodróży opisując Twój pomysł lub ciekawe doświadczenie związane z tematyką grupy, np.
 • trudna, nietypowa lub zaskakująca sytuacja, jaka Cię spotkała i jak udało Ci się z niej wybrnąć
 • jakie masz gotowe rozwiązanie na różne sprawy związane z podróżowaniem
 • pomysły, projekty, koncepcje sprzętów, odzieży, różnych przydatnych przedmiotów, które można wykonać samemu własnoręcznie, a które mogą się przydać w podróży
 • wszelkie inne treści nawiązujące do hasła „Surwiwal w podróży” lub „Kreatywni w podróży”

 

Nagrody:

1 x książka „Survival. ABC przetrwania w mieście” Kafira

4 x bransoletka surwiwalowa

 

Czas trwania konkursu:

Do 31 maja 2021 roku.

 

Zwycięzcy:

Wyniki konkursu zostały opublikowane na grupie Facebookowej „Kreatywni w podróży”.


Zobacz też: konkurs „Pisanie wartościowych komentarzy nie boli”, weź w nim udział i wygraj jedną z 4 książek.


Regulamin

Konkursu kreatywnego „Surwiwal w podróży”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Surwiwal w podróży”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest blog Merwinski.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku za pośrednictwem serwisu Facebooka dostępnego pod adresem www.facebook.com.

§2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:

 • dołączenie do grupy „Kreatywni w podróży” na Facebooku, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/groups/264729708405263
 • dodanie posta dotyczącego tematyki grupy
 • dodanie do posta konkursowego hashtaga #SurwiwalWPodróży

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez opublikowanie posta na grupie „Kreatywni w podróży” dostępnej w serwisie Facebook. Post powinien nawiązywać do tematyki grupy, zawierać hashtag #SurwiwalWPodróży i nie może być obraźliwy lub łamać prawa.

2. Posty należy publikować na grupie „Kreatywni w podróży” od 15 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku włącznie. Posty, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać Organizator konkursu. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedź zdaniem Blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe, takie jak:

 • nawiązanie do tematyki grupy
 • merytoryczność posta
 • kreatywność posta
 • zaangażowanie innych grupowiczów pod postem konkursowym

§4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są:

a) 1 sztuka książki “Survival. ABC przetrwania w mieście” autorstwa Kafira o wartości 24,90 zł

b) 4 sztuki bransoletek surwiwalowych o wartości 20 zł każda

2. Zwycięzców w konkursie będzie 5 (pięciu), jeden otrzyma nagrodę, wymienioną w podpunkcie a) a czterech otrzyma nagrodę wymienioną w podpunkcie b) §4 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Organizator skontaktuje się z każdym zwycięzcą za pośrednictwem serwisu Facebook.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną przekazane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez laureatów konkursu w terminie do 30 dni od daty przesłania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres dostawy).

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (otrzymania maila od Organizatora informującego o wygranej), jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera lub zostanie przekazana na poczet nagrody w kolejnym konkursie.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

7. Każda z nagród zwolniona jest z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 6.2.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu wedle własnego uznania.

§5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.

« »
WordPress PopUp Plugin