blog z pasją pisany: podróże, marketing, historia

Konkurs „Pisanie wartościowych komentarzy nie boli” [zakończony]

Napisz wartościowy komentarz, pokaż że to nie boli i wygraj książkę o rannych i medykach na wojnie!

Dasz radę? Wiem, że dasz, przecież to dla Ciebie nic trudnego.

 

Zasady konkursu są proste:

  1. Przeczytaj dowolny wpis na blogu www.merwinski.pl i napisz pod nim wartościowy komentarz.
  2. Komentarz może być również krytyczny wobec danego wpisu! Nie musi być pozytywny. Liczy się jego wartość, merytoryczność, kreatywność.
  3. Możesz napisać dowolną liczbę komentarzy, pod dowolną liczbą wpisów, każdy komentarz jest oceniany indywidualnie.
  4. W formularzu pisania komentarzy zostaw adres email, który posłuży do kontaktu ze zwycięzcami.

Nagrody:

Wygrają 3 najciekawsze, najbardziej kreatywne, czy najbardziej wartościowe komentarze, a Autor każdego z nich otrzyma po 1 książce „Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie” Jarosława Rybaka.

Czas trwania konkursu:

Do 31 maja 2021 roku. Ale nie zwlekaj, napisz komentarz już dziś.

 

I to właściwie by było na tyle!

Ale jeśli ciekawi Cię, jaki komentarz określam jako „wartościowy” to… interpretację tego pozostawiam Tobie, bo nie chcę zamykać tego określenia w jednej konkretnej formułce. Z pewnością wartościowym komentarzem nie jest wszelkiej maści SPAM, ale już odniesienie się do treści wpisu, podzielenie się własnym doświadczeniem, spostrzeżeniem, przeżyciem, czy emocjami, stanowią bardzo dużą wartość w dyskusji.

 

Zwycięzcy:

Wojtek za komentarz pod wpisem „Trudno jest wybaczyć”.
Tayen za komentarz pod wpisem „Wrocławskie zoo, Afrykarium i ujarzmiona przyroda”.
m. za komentarz pod wpisem „I nie było już nikogo”.

Zwycięzcy otrzymali maile z informacją o wynikach konkurs.


Zobacz też konkurs „Surwiwal w podróży”, weź w nim udział i wygraj książkę lub jedną z 4 bransoletek surwiwalowych.


Regulamin

Konkursu kreatywnego „Pisanie wartościowych komentarzy nie boli”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Pisanie wartościowych komentarzy nie boli”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest blog Merwinski.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku za pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem www.merwinski.pl.

§2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:
przeczytanie dowolnego wpisu znajdującego się na blogu www.merwinski.pl
skomentowanie przeczytanego wpisu
podanie w formularzu wpisywania komentarza adresu email, umożliwiającego skontaktowanie się z potencjalnym zwycięzcą

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez wpisanie komentarza pod dowolnym postem znajdującym się na blogu www.merwinski.pl. Uczestnicy muszą w komentarzu nawiązać w dowolny sposób do treści komentowanego wpisu. Każdy uczestnik może umieścić dowolną ilość komentarzy biorących udział w konkursie, każdy komentarz będzie oceniany indywidualnie. Bloger nie bierze odpowiedzialności za komentarze, których nie jest autorem, jednocześnie zastrzega sobie prawo do ich moderowania i usuwania w przypadku łamania prawa, czy zasad współżycia społecznego (np. usuwane będą komentarze rasistowskie, seksistowskie, obraźliwe etc.).

2. Komentarze należy publikować pod postami od 15 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku włącznie. Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać Organizator konkursu. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedź zdaniem Blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe, takie jak:

  • nawiązanie do tematu komentowanego wpisu
  • merytoryczność komentarza
  • kreatywność komentarza

§4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są:
a) 3 sztuki książki “Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie” autorstwa Jarosława Rybaka o wartości 39 zł

2. Zwycięzców w konkursie będzie 3 (trzech), a każdy z nich otrzyma jedną z nagród, wymienioną w §4 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Organizator skontaktuje się z każdym zwycięzcą mailowo.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną przekazane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez laureatów konkursu w terminie do 30 dni od daty przesłania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres dostawy).

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (otrzymania maila od Organizatora informującego o wygranej), jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera lub zostanie przekazana na poczet nagrody w kolejnym konkursie.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

7. Każda z nagród zwolniona jest z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 6.2.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu wedle własnego uznania.

§5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.

« »